Societatea comercială luxemburgheză

Definiţie

Societatea comercială luxemburgheză este o societate care realizează activităţi comerciale, artizanale şi industriale pe teritoriul Luxemburgului. Pentru a putea exercita astfel de activităţi, aceasta trebuie să obțină o autorizație de stabiliment (de sediu) sau o autorizație de comerț.

Obiectiv

Societatea comercială luxemburgheză desfăşoară o activitate comercială, artizanală sau industrială pe teritoriul Luxemburgului şi/sau în străinătate. Aceasta este considerată ca fiind rezidentă în Luxemburg în scopuri fiscale și trebuie să prezinte situații financiare anuale, în conformitate cu legislaţia luxemburgheză.

Cadru legal

Principala lege care reglementează înființarea și funcționarea societăților din Luxemburg este Legea din 10 august 1915 privind societățile comerciale (astfel cum a fost modificată). Activitățile comerciale ale societăților sunt reglementate de Legea din 28 decembrie 1988 și articolele 1832-1873 din Codul Civil. Legea din 22 septembrie 2011 şi numeroasele Reglementări din Marele Ducat al Luxemburgului determină condițiile de eliberare a autorizației de stabiliment sau a autorizației de comerț.

Luxembourg

Forma juridică

Dreptul Luxemburghez recunoaște următoarele tipuri de societăți comerciale:

 • Societatea Anonimă (S.A.) – similară cu Public Limited Company sau cu Aktiengesellschaft (AG) (de asemenea, sub formă de S.A. cu asociat unic);
 • Societatea cu Răspundere Limitată (S.à.r.l.) – similară cu Private Limited Company sau Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (de asemenea, sub formă de S.à.r.l. cu asociat unic);
 • Societatea în comandită pe acţiuni (SCA) – similară cu Partnership Limited by Sharesou Kommanditgesellschaftauf Aktien (KGaA);
 • Societatea în nume colectiv (S.e.n.c.) – General Partnership;
 • Societatea în comandită simplă (SCS) – Limited Partnership;
 • Societatea cooperativă (S.C.) – o cooperativă poate fi, de asemenea, constituită ca o societate anonimă;
 • Societatea europeană (S.E.) – societate anonimă constituită în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul Consiliului European (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE).

De asemenea, o persoană fizică înregistrată ca un antreprenor individual poate desfășura activități comerciale.

Un parteneriat (societate transparentă) este considerat a avea o personalitate juridică distinctă de cea a asociaţilor săi, fiind o persoană juridică distinctă. Acesta are drepturile și obligațiile prevăzute de legislaţia comercială şi fiscală. Acesta are propriul său patrimoniu, iar asociaţii săi au o răspundere nelimitată, dincolo de participarea lor inițială.

Societatea opacă (societate de capitaluri) este considerată a avea o personalitate juridică separată de cea a asociaţilor săi, fiind o persoană juridică distinctă. Acesta are drepturile și obligațiile prevăzute de legislaţia comercială şi fiscală şi posedă bunuri proprii. Responsabilitatea acționarilor societăților de capitaluri se limitează la aporturilor lor în companie.

Autorizaţie de comerţ

În vederea obţinerii unei autorizaţii de comerţ, o societate trebuie să demonstreze că îndeplinește două cerințe majore:

 • persoana responsabilă de administrarea sau conducerea societăţii îndeplinește condiţiile legale de calificare şi de onorabilitate profesională corespunzătoare activității vizate;
 • societatea dispune de un loc fix de exploatare în Luxemburg (prin urmare, cu excepția societăţilor numite «căsuțe poștale»).

Alte condiții care trebuie îndeplinite de o activitate comercială, artizanală sau industrială:

 • onorabilitate profesională (bazată pe cazierul judiciar al solicitantului care justifică activitatea sa în ultimii 10 ani și informațiile descoperite în timpul unei investigații administrative;
 • calificare profesională corespunzătoare activității vizate – comercianți sau profesii comerciale reglementate în mod special (inclusiv industriale), profesii liberale care fac obiectul unei autorizaţii de stabiliment şi artizani;
 • stabiliment în Luxemburg (autorizaţia de stabiliment se acordă numai în cazul în care există la Luxemburg o instalare materială adecvată naturii şi dimensiunii activității vizate – adică un birou sau spații adecvate pentru exercitarea activităţii specifice urmărite);
 • gestionarea eficientă și continuă a societății de către titularul autorizației de stabiliment, care trebuie să asigure personal și în mod regulat gestionarea şi conducerea zilnică efectivă a societăţii (un domiciliu la distanță poate fi în detrimentul cererii de autorizare).

Prezența permanentă a unei terțe părți, chiar și autorizată în mod corespunzător în acest sens, nu este suficientă pentru a compensa absența titularului autorizației de stabiliment. Acesta din urmă trebuie să aibă o legătură reală cu societatea (în calitate de proprietar, asociat, acţionar sau angajat al societăţii):

 • respectarea obligațiilor fiscale și de asigurări sociale (conducătorul societăţii nu trebuie să se sustragă, în timpul activităţilor sale profesionale anterioare sau actuale, de la taxele sociale şi fiscale care îi revin, fie că aceste activități sunt exercitate în nume propriu sau prin intermediul unei societăţi conduse de el însuşi).

Administrarea

Administrarea activităţilor unei societăți comerciale este asigurată de conducerea sa (care poate lua diverse forme), iar punerea sa în aplicare este monitorizată în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor. Obligația Societății de auditare a situațiilor sale financiare depinde de criteriile de mărime. Auditul se realizează fie de către un auditor intern (cenzor), fie de către un auditor legal (auditor).

Regimul fiscal

Societatea transparentă (parteneriat) – acest tip de societate este comparabilă cu antreprenorul individual: chiar dacă societatea trebuie să depună o declarație fiscală pentru a permite asociaţilor să stabilească în comun beneficiile, precum şi o declaraţie pentru impozit comercial, nu este considerată a avea un statut fiscal separat. Profitul este supus impozitului pe venituri la nivelul fiecărui asociat, deoarece societatea nu îndeplinește condițiile unei societăți în scopuri fiscale. Profitul impozabil este distribuit asociaţilor proporțional cu participarea lor în societate.

În cazul în care societatea desfășoară o activitate comercială sau dacă este vorba despre un cabinet de avocaţi, aceasta este obligată la plata impozitului comercial municipal – ICC.

Impozitul pe avere este datorat de către fiecare asociat (societate opacă) proporțional cu participația sa în societate. Impozitarea are două componente:

 1. calcularea profitului comercial impozabil;
 2. distribuirea profiturilor impozabile asociaţilor, proporțional cu participația lor în societate şi corelarea acestor profituri la veniturile lor globale respective.

Societatea opacă (de capitaluri) – Societatea se bucură de un statut fiscal separat de cel al acționarilor săi. Obligațiile sale fiscale sunt, de asemenea, distincte de cele ale acționarilor.

Societatea este un contribuabil separat și, prin urmare, depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe venit al colectivităţilor şi impozitul comercial municipal.

Profitul este supus impozitului pe venit al colectivităţilor la nivelul societăţilor. Impozitul comercial municipal este plătit de către societate. Impozitul pe avere este plătit de societate (cu excepţia compensării taxei fiscale în anumite condiții).

Profiturile comerciale impozabile sunt calculate la sfârșitul anului fiscal, în conformitate cu prevederile fiscale și contabile aplicabile în cadrul normelor și procedurilor contabile.

Autor: Avocat Duta Radu – Avocat român în Luxemburg.



Societatea comercială luxemburgheză publicat: 2016-05-31T19:28:52+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:34+03:00 by România Blog