Cum verifici dacă eşti asigurat la sănătate. Fă verificarea pentru toţi membrii familiei

Asigurările sociale de sănătate reprezintă un sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei ce asigură accesul la un pachet de servicii de bază ce cuprinde servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate.

Drepturile asiguraţilor sunt următoarele:

– să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi a contractului-cadru;
– să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
– să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
– să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
– să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
– să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
– să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
– să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
– să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
– să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
– să beneficieze de dispozitive medicale;
– să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
– să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
– să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
– să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Pentru a putea beneficia de aceste drepturi asiguraţii au următoarele obligaţii:

– să se înscrie pe lista unui medic de familie;
– să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
– să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
– să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
– să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
– să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
– să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
– să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Dumneavoastră aveţi calitatea de asigurat?

– Sunteţi angajat, dar oare angajatorul vă plăteşte contribuţia la sănătate?
– Sunteţi PFA şi plătiţi contribuţia CASS, dar oare sunteţi şi asigurat?
– Unde poate verifica un cetăţean (angajat, PFA, liber profesionist, pensionar, coasigurat, copil etc.) dacă este asigurat şi dacă are card de sănătate emis?

Răspunsul la aceste întrebări îl puteţi afla pe Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) verificând rapid online dacă apăreţi în baza de date a CNAS. Pentru verificare introduceţi CNP-ul şi numărul de verificare antispam.

Verificare-asigurat-sanatate-(CASS)

În urma introducerii acestor date se va genera automat (pe baza CNP-ului) codul CID ce va fi folosit la identificarea unică în sistem a persoanei asigurate. Acest Cod de IDentificare al asiguratului din PIAS va fi inscripţionat şi pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele „Cod de asigurat”.

Efectuaţi această verificare, pe rând, pentru fiecare membru al familiei pentru a descoperi eventualele nereguli. Dacă în urma verificării online veţi apărea ca neasigurat, atunci va trebui să vă prezentaţi cu actele necesare dovedirii calităţii de asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţineţi (departamentul Evidenţă Asiguraţi) şi să solicitaţi să fie făcute corecturile necesare.

Verifică aici dacă eşti asigurat şi dacă ai card de sănătate emis »


Cum verifici dacă eşti asigurat la sănătate. Fă verificarea pentru toţi membrii familiei publicat: 2017-09-30T17:32:31+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:34+03:00 by România Blog