Restituirea taxei auto. Explicaţii şi procedură

Restituirea taxei auto. Explicaţii şi procedură

Taxa auto, reglementată pentru prima dată în anul 2007 prin Codul Fiscal când purta denumirea de taxa de primă înmatriculare, mai apoi prin OG 50/2008 când se numea taxă de poluare şi acum prin Legea 9/2012 sub denumirea de taxa de primă vânzare, a încălcat principiul liberei circulaţii a mărfurilor pe teritoriul UE, reglementat de art.110 TCE.

Această încălcare a reglementărilor comunitare a determinat caracterul nelegal si discriminatoriu al taxei, încălcare care a fost sancţionată de către instanţele de judecată, prin aceea că s-a dispus obligarea Statului Român, prin Administraţiile Financiare, să restituie taxa justitiabililor  au achitat-o, împreună cu dobânda şi cheltuieli de judecată.

De unde rezultă discriminarea ?

Răspunsul la această întrebare îl găsim în aceea că, s-a creat o diferenţiere în ce priveşte obligaţiile fiscale între masinile second-hand înmatriculate în România şi cele înmatriculate în alte state membre UE.

Analizând prevederile legale, rezultă că obligaţia fiscală de achitare a taxei auto exista numai pentru autovehiculele second-hand înmatriculate în alte state UE, fiind datorată la reînmatricularea acestor autoturisme pe teritoriul României. Astfel, pentru reînmatricularea unui autoturism deja înmatriculat în România, nu trebuia plătită niciun fel de taxă, în timp ce, pentru reînmatricularea în România a unui autoturism înmariculat intr-un stat UE se datora o asemenea taxă.

Condiţia pentru restituirea taxei este ca, autovehiculul pentru care s-a achitat, să fie înmatriculat într-un stat UE şi să fie introdus în ţară, în vederea reînmatriculării pe terioriul României.

Litigiile privind recuperarea taxei auto au devenit de mare amploare, şi datorită diferenţei de practică judiciară, între soluţiile pronunţate de Tribunalele de la noi din ţară, s-a ajuns până la sesizarea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Această instanţă, prin hotărârile pronunţate de mai multe ori, s-a pronunţat în sensul existenţei caracterului nelegal şi discriminatoriu al taxei. Hotărârile pronunţate de instanţa europeană au valoare obligatorie pentru toate instanţele de judecată de pe teritoriile statelor membre care trebuie să le respecte şi să le aplice în cauze cu acest obiect. Prin hotărârile CJCE s-a ajuns la uniformizarea practicii judiciare în această materie, astfel că în prezent, soluţiile în cauze ce au ca obiect restituirea taxei auto, sunt de admitere.

Care taxe auto se pot restitui ?

Sunt supuse restituirii atât taxele auto achitate în baza Codului Fiscal  (cu condiţia să nu se fi prescris), cât şi cele prevăzute de OG 50/2008, precum şi cele reglementate de Legea 9/2012.

Care este procedura de restituire ?

Persoana care a achitat taxa auto şi doreşte să o recupereze trebuie pentru început să se adreseze cu o cerere de restituire către Administraţia Financiară care a încasat taxa. La cererea de restitituire trebuie anexate următoarele documente (în copie) :
1. decizie de calcul (dacă există; în cazul taxei de primă înmatriculare nu există decizie de calcul),
2. chitanţa,
3. copie după cartea de identitate a autovehiculului,
4. copie după cartea de identitatea a persoanei care solicită restituire.

După efectuarea acestui demers prealabil, care nu e însă obligatoriu conform unui recurs în interesul legii din noiembrie 2011, dar care se foloseşte în practică, se poate introduce cererea de chemare în judecată.

La cererea de chemare în judecată trebuie anexate următoarele documente:
1. decizie de calcul (dacă există; în cazul taxei de primă înmatriculare nu există decizie de calcul),
2. chitanţa,
3. copie după cartea de identitate a autovehiculului,
4. contract de vânzare-cumpărare sau dovada achiziţionării autoturismului dintr-un stat UE,
5. cartea de identitate externă,
6. traduceri ale înscrisurilor redactate într-o limbă străină,
7. cererea şi răspunsul Administraţiei Financiare.

Instanţa competentă să judece cauza este Tribunalul în a cărei rază teritorială se află Administraţia Finanţelor Publice unde s-a achitat taxa. Hotărârea pronunţată în fond de Tribunal poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel.

Soluţiile pronunţate de instanţe:

La ora actuală, justiţiabilii care sesizează instanţa de judecată cu cereri de chemare în judecată având ca obiect restituirea taxei auto, dacă au depus toate documentele mai sus enunţate, având în acest sens o probaţiune completă, obţin câştig de cauză, în sensul că le se restituie taxa efectivă, dobânda aferentă şi cheltuielile de judecată reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar, cheltuielile de traducere şi onorariul avocaţial.

Costurile unui proces de acest gen:

Cheltuielile pe care trebuie să le suporte cetăţeanul care introduce un asemenea proces sunt:
1. taxa de timbru de 39 de lei care este fixă, indiferent de cuantumul taxei auto solicitată,
2. timbru judiciar de 0,3 lei,
3. cheltuielile de traducere,
4. onorariul avocaţial.

Toate aceste cheltuieli se restituie prin hotărârea judecătorească.

Autor: Avocat Borza Simona AlinaRestituirea taxei auto. Explicaţii şi procedură publicat: 2012-02-09T14:35:17+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:38+03:00 by România Blog