SOPARFI – Societate de Investiţii Financiare

Definiţie

SOPARFI este o societate rezidentă din Luxemburg, supusă la plata impozitului, care beneficiază de regimul de scutire de participaţii în Luxemburg şi care poate beneficia de convenţiile fiscale pentru evitarea dublei impozitări, semnate de Luxemburg cu mai multe țări, precum și de dispozițiile Directivei mamă-filială. Activitatea sa principală este deținerea și/sau activitățile financiare, ceea ce îi permite să beneficieze, pentru toate sau pentru o parte din investițiile sale, de scutirea de participaţii prevăzută de această directivă.

Obiectiv

SOPARFI este o societate comercială obișnuită, putând deci să aibă un obiect de activitate mai mult sau mai puțin specific, aşa cum este definit de statutul său. Aceasta poate fi utilizată în diverse tipuri de investiții, cum ar fi holdings, finanțare de participaţii, achiziţii imobiliare, achiziții de drepturi de proprietate intelectuală și alte active.

SOPARFI poate deține participaţii în societăți rezidente sau nerezidente, să achiziționeze, să vândă sau să exploateze drepturi de proprietate intelectuală, să cumpere participaţii în societăți imobiliare, să deţină în mod direct proprietate imobiliară sau să realizeze orice tip de activități comerciale sau industriale.

Cadru legal

Principala lege care reglementează înființarea și funcționarea societăților din Luxemburg este Legea din 10 august 1915 privind societățile comerciale (astfel cum a fost modificată). Regimul fiscal este reglementat de Legea generală a Impozitelor (L.I.R.) din 22 mai 1931, astfel cum a fost modificată.

Luxembourg

Forma juridică

SOPARFI poate adopta una dintre următoarele forme:

 • Societate Anonimă (S.A.) – similară cu Public Limited Company sau Aktiengesellschaft (AG) (de asemenea, sub forma unei S.A. cu asociat unic);
 • Societate cu Răspundere Limitată (S.à.r.l.) – similară cu Private Limited Company sau Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (existând de asemenea, sub forma unei S.à.r.l. cu asociat unic);
 • Societate în comandită pe acţiuni (SCA) – similară cu Partnership Limited by Shares sau Kommanditgesellschaftauf Aktien (KGaA);
 • Societate cooperativă (S.C.) – o cooperativă poate fi, de asemenea, constituită ca o societate anonimă;
 • Societate europeană (S.E.) – societate anonimă constituită în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul Consiliului European (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE).

Aporturile pot fi plătite în numerar sau în natură. Acțiunile emise pot fi nominative sau la purtător.

Administrarea

Administrarea unei societăţi anonime poate cunoaşte una dintre următoarele două formule:

 • una numită monistă (cu constituirea unui consiliu de administrație);
 • alta numită dualistă (cu stabilirea unui consiliu de administrație și un consiliu de supraveghere).

Nu există cerințe în ceea ce priveşte rezidența sau naționalitatea directorilor, care pot fi persoane fizice sau persoane juridice rezidente sau nerezidente.

SOPARFI poate distribui dividende interimare și/sau dividende la final de perioadă. Obligaţia de a audita situaţiile financiare ale societăţii depinde de criteriile de mărime.

Auditul se realizează fie de către un cenzor, fie de către un auditor.

Bilanțul contabil anual, contul de profit și pierdere și anexele la conturile anuale trebuie să fie scrise în forma cerută de Legea din 19 decembrie 2002 și sub rezerva aprobării acționarilor în termen de șase luni de la sfârșitul anului fiscal.

Regimul fiscal

SOPARFI este o societate pe deplin impozabilă supusă regimului fiscal luxemburghez.

În general, SOPARFI este supusă impozitului pe venitul colectivităţilor şi impozitului comercial municipal la rata globală de 29,22%.

Sub rezerva câtorva condiții, anumite tipuri de venituri generate de SOPARFI beneficiază de scutirea de participaţii în conformitate cu dispoziţiile Directivei mamă-filială.

În plus, SOPARFI beneficiază de rata de reţinere la sursă redusă, în conformitate cu convențiile privind evitarea dublei impozitări semnate de Luxemburg.

Avantajele oferite de o SOPARFI sunt următoarele:

 • scutirea dividendelor primite și a plus-valorilor din vânzări (în anumite condiții);
 • fără reţinere la sursă din dividendele distribuite societăților rezidente ale unui stat cu care Luxemburg a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impozitări (în anumite condiții);
 • fără reţinere la sursă din dividendele distribuite între societățile rezidente din Uniunea Europeană (în anumite condiții);
 • fără reţinere la sursă din procedurile de lichidare;
 • posibilitatea de a percepe din profitul din alte activități impozabile taxele financiare legate de achiziția de titluri de participare, de pierderile din cesiunea de participatii, și în anumite condiții, de creditele fiscale externe;
 • normele de sub-capitalizare foarte flexibile;
 • posibilitatea supunerii la TVA.

SOPARFI nu este supusă taxei de abonament și nu datorează nicio reținere la sursă, în caz de dizolvare.

Impozitul pe avere este datorat de către persoanele juridice stabilite în Luxemburg, la rata de 0,50% din activul net al societății la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Cu toate acestea, participatiile care beneficiază de regimul „mamă-filială” sunt scutite de acest impozit (nu este impus niciun termen de deținere).

Un raport datorii/capital de 85/15 este în general acceptat de către administrația fiscală din Luxemburg.

În această limită, dobânzile plătite sau acumulate sunt deductibile de impozit, iar plățile nu sunt supuse reținerii la sursă luxemburgheze. Creanțele terţelor persoane nu sunt, în general, supuse restricțiilor datorii/capital decât în cazul în care datoriile sunt asigurate de către părți în legătură de dependență.

Autor: Avocat Duta Radu – Avocat român în Luxemburg.



SOPARFI – Societate de Investiţii Financiare publicat: 2016-06-21T07:37:36+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:34+03:00 by România Blog