Protecţia muncii: Domenii reglementate de Legislaţia SSM

Legislaţia SSM trebuie respectată atât de inspectorul SSM cât şi de angajaţi şi angajatori. Desigur, inspectorul SSM este specialistul, iar acesta va fi primul care se va ghida şi va acţiona conform legislaţiei, după mai multe criterii specifice fiecărei societăţi în parte. Cum subiectul este destul de vast vă propunem să trecem în revistă doar domeniile şi subdomeniile reglementate de întreaga legislaţie a protecţiei muncii.

Securitatea şi sănătatea în muncă

Principalele legi ce stau la baza reglementării protecţiei muncii sunt: Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii, Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, Legea privind măsurile de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, Legea privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii etc.

Pe lângă acestea orice inspector SSM de protectia muncii trebuie să mai cunoască o mulţime de legi ce pătrund adânc în toate detaliile şi cazurile posibile privind munca şi protecţia celor ce muncesc. Este vorba pe scurt despre: Legea privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; Legea privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte; Legea privind securitatea generală a produselor; Legea privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; Legea privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase; Legea privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă etc.

Legislatie SSM

Hotărârile de guvern din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt realmente numeroase. Pentru a fi uşor de trecut în revistă vom enumera doar subdomeniile şi subiectele reglementate de acestea: protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici; asistenţa medicală la bordul navelor; regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului; utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj; manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive; protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice; criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite; riscurile datorate expunerii la azbest; riscurile generate de vibraţii; cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; supravegherea sănătăţii lucrătorilor; riscurile generate de zgomot; măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate; protecţia tinerilor la locul de muncă; cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran; protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă etc.

Asigurările sociale

Domeniul protecţiei muncii este foarte vast şi atinge bineînţeles şi asigurările sociale. Pentru acestea reglementările sunt cuprinse în următoarele legi şi hotărâri: Legea privind asistenţa de sănătate publică; Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; Hotărârea privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale etc.

Conformitatea

În acest domeniu putem menţiona: Legea privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii; Legea privind evaluarea conformităţii produselor; Hotărârea de Guvern privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă; Hotărârea de Guvern privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale; Hotărârea de guvern privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune etc.

Materialele şi substanţele periculoase

Protecţia muncii nu poate fi asigurată decât respectând şi reglementările privind materialele periculoase. Legile importante sunt: Legea privind regimul materiilor explozive; Legea privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; Legea privind regimul deşeurilor; Legea privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; Legea privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat etc.

Tot în acest domeniu există şi câteva hotărâri ce trebuie respectate, precum: Hotărâri privind incinerarea şi depozitarea deşeurilor; Hotărârea privind notificarea substanţelor chimice; Hotărârea privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător; Hotărârea pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor; Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase etc.Protecţia muncii: Domenii reglementate de Legislaţia SSM publicat: 2016-08-09T20:43:56+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:34+03:00 by România Blog